Supercoinsy.pl - Aktualizacja regulaminu

Regulamin korzystania z usług sklepu internetowego „Supercoinsy.pl”


§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) korzystania z usług sklepu internetowego pod nazwą „Supercoinsy.pl” (dalej: „Sklep”) dostępnego pod adresem: www.supercoinsy.pl (w zakładce „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu oraz formuje zasady zawierania umowy kupna-sprzedaży.

2. Sklep prowadzi sprzedaż internetową dostępną na całym świecie następujących produktów: przedmioty wirtualne, waluty wirtualne w grach internetowych (dalej: “Gry”), w szczególności: Coinsy (monety) do gry FIFA , konta do PS4/Xbox One, konta z FIFA Points, klucze aktywacyjne do gier internetowych, konta do gry Pokemon Go, ulepszenia (power levelling) do gry Pokemon Go, konta na serwisie Twitch.tv. Dobra te dalej nazwano: „Produktami”.

3. Wyłącznym właścicielem strony internetowej Supercoinsy.pl jak i sklepu i całej zawartej treści jest: GLOBAL TRADE & SERVICE BUSINESS INC. (Corporation) – firma (dalej nazwana: „Sprzedawcą”) zarejestrowana na Panamie w Publicznym Rejestrze Panamy pod numerem 155586128, założona dnia: 19 listopada 2014 roku, zlokalizowana w Panama City, Panama.

4. Sklep pozwala kupującemu (dalej: "Kupujący") nabyć Produkty od Sprzedawcy. Zakup Produktów przez Kupującego od Sprzedawcy jest dokonywany na podstawie Umowy kupna-sprzedaży, która jest wiążąca dla obu stron.

5. Sprzedawca może mieć przedstawiciela w sprzedaży niektórym Kupującym lub w niektórych obszarach pełnienia usług (dalej: “Dystrybutor”). Lista dystrybutorów znajduje się poniżej niniejszego regulaminu. Jednakże, w takiej sytuacji tylko Sprzedawca jest częścią umowy kupna-sprzedaży Produktów Kupującemu. Dystrybutor nie stanowi części umowy. Mimo wszystko, Dystrybutor jest zobowiązany dopełnienia obowiązków w celu zawarcia Umowy kupna-sprzedaży Produktów między Kupującym a Sprzedawcą oraz zaakceptowania umowy między Sprzedawcą a Kupującym, w celu zawarcia porozumienia tej umowy. W takiej sytuacji płatność dokonana przez Kupujących za Produkty powinna zostać dokonana do Dystrybutora. W tym celu, Sprzedawca upoważnia Dystrybutora do otrzymywania wpłat od Kupujących w imieniu Sprzedawcy. Dystrybutor jest upoważniony do otrzymywania Wpłat w imieniu Sprzedawcy przy użyciu kont bankowych oraz innych środków pozwalających do przyjmowania płatności (również tych należących do Dystrybutora).

6. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, możesz się z nami skontaktować:

- Przez pocztę elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: supercoinsy@gmail.com 

- Każdego dnia roboczego w godzinach pracy zgodnych z kalendarzem pracy Sprzedawcy lub Dystrybutora. Dzień roboczy to dzień zawierający się między poniedziałkiem a piątkiem z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Sklep może także pracować w dni, które nie są dniami roboczymi.

7. Wszystkie znaki firmowe, nazwy firmowe oraz znaki towaru należą do ich prawnych właścicieli, a Sklep używa ich tylko w celach informacyjnych.

8. Zabrania się, aby Kupujący naruszał dobra osobiste Sprzedawcy, w szczególności poprzez udostępnianie informacji, wiadomości czy komentarzy przy użyciu urządzeń elektronicznych, na stronach internetowych, forach i mediach społecznościowych: Facebook.com, Twitter.com etc.

§2. Warunki korzystania

1. Rejestrując się w Sklepie, akceptujesz niniejszy regulamin, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych potrzebnych do poprawnego działania Sklepu, w szczególności w celu dopełnienia umowy kupna-sprzedaży w potrzebnym zakresie.

2. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności, która jest dostępna pod adresem: supercoinsy@gmail.com  

3. Dodatkowo, rejestrując się w naszym Sklepie zgadzasz się na otrzymywanie na swój adres e-mail oraz numer telefonu (jeśli nam taki udostępniłeś) materiałów promocyjnych lub reklam, od Sklepu, naszych partnerów i wspólników, również newslettera o promocjach i naszych nowych produktach.

§3. Przestrzeganie zasad Gier

1. Kupujący nabywający Produkty, zobowiązuje się do dopełnienia umowy kupna-sprzedaży jak również użycia Produktu w Grze, co oznacza że jest to zgodne z zasadami Gry lub zgoda została udzielona przez właściciela Gry lub osobę do tego upoważnioną. W innym wypadku, Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania korzystania ze Sklepu, a jeśli jest na etapie rejestracji, nie może się On zarejestrować w Sklepie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, by Produkty nie były dostępne dla Kupujących, którzy korzystają z Produktów niezgodnie z zasadami Gry.

3. To Kupujący jest wyłącznie zobowiązany to przestrzegania warunków zawartych w paragrafie 1. i 2.

4. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania, czy Kupujący przestrzega zasady Gry.

5. Jeśli nie będziesz przestrzegał zasad Gry lub złamiesz zasady zawarte w paragrafie 1. lub 2., Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani wobec Ciebie, ani wydawcy lub właściciela Gry.

§3b. Przestrzeganie zasad serwisu Twitch.tv

1. Kupujący nabywa konto na serwisie Twitch.tv („Konto”, „Serwis”), takim jakie jest. Jednocześnie, Kupujący, nabywając Konto , bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich obowiązków związanych z przestrzeganiem regulaminu Twitch.tv („Właściciel Serwisu”). Kupujący w szczególności winien:

a. Uzyskać stosowne upoważnienie od Właściciela Serwisu na dalsze korzystanie z tego Konta (jeśli jeszcze takiego upoważnienia nie posiada);

b. Dokonać niezwłocznej aktualizacji wszelkich danych osobowych na Koncie.

2. Kupujący nabywając Konto bezwzględnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie oświadcza, iż zakup tego konta będzie zgodny z regulaminem Serwisu, co oznacza, iż uzyskał on już stosowne upoważnienie od Właściciela Serwisu na dalsze korzystanie z Konta lub też najpóźniej w momencie nabycia uzyskał on promesę uzyskania takiegoż upoważnienia. W innym wypadku Kupujący winien wstrzymać się z nabyciem Konta do czasu uzyskania takiego upoważnienia lub promesy upoważnienia.

3. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

a. Niedopełnienie powyższych obowiązków przez Kupującego;

b. Nieudzielenie promesy upoważnienia lub upoważnienia przez Właściciela Serwisu jak i wycofanie takiej promesy lub upoważnienia;

c. Nieprzestrzeganie przez Kupującego Regulaminu Serwisu;

d. Brak aktualizacji danych osobowych na Koncie;

e. Uniemożliwienie dostępu, zablokowanie, wyczyszczenie (wyzerowanie) konta lub kont. Wszelkie zażalenia z tego tytułu Kupujący powinien składać do właściciela Serwisu.

4. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania, czy Kupujący spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności czy przestrzega Regulaminu Serwisu.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Konta jest wyłączona, w szczególności Sprzedawca nie mogą być podstawą zwrotu zapłaconej za Konto kwoty okoliczności, o których mowa w ustępie 3. Kupującemu nie przysługuje żadna rekompensata. Nie zwracamy pieniędzy, nawet jeśli Konto nie może być przez Ciebie użyte, w szczególności ze względu na złamanie zasad Serwisu lub błąd właściciela Serwisu.

6. Z chwilą nabycia Konta na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki z tym kontem związane, ciężary związane z jego utrzymaniem, ryzyko jego przypadkowej utraty, obowiązek zachowania w poufności i zabezpieczenia danych dostępowych do tego Konta, jak i odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania związane z tym Kontem.

7. Akceptujesz, że jesteś świadom, że zakup Konta może wiązać się z koniecznością uregulowania spraw związanych z jego używaniem z Właścicielem Serwisu, a także iż istnieje potencjalne ryzyko zawieszenia lub zablokowania Konta (obowiązek uregulowania wszelkich formalności związanych ze zmianą danych osobowych na Koncie i wyjaśnieniem np. zmiany adresu IP spoczywa wyłącznie na Tobie). Nie odpowiadamy za takie sytuacje.

8. Nie bierzemy odpowiedzialności za błąd właściciela Serwisu, w szczególności możliwego wygaśnięcia Konta lub jego zawieszenia spowodowanego korzystaniem z nieprawidłowo zdobytych Bitsów zgromadzonych na koncie.

9. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za nadmierne używanie Konta przez Kupującego.

§4. Prawa autorskie Sklepu

1. Wszystkie prawa autorskie, prawa do własności intelektualnych, prawa do własności przemysłowych czy inne prawa należące do Sklepu, jego części, kodu źródłowego jak również prawo do posiadania kopii Sklepu należy do Sprzedawcy.

2. Zgodnie z regulaminem, Kupujący nie nabywa innych praw do Sklepu niż te udzielone mu przez tenże regulamin.

3. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w paragrafie 1.

4. W szczególności zabrania się Kupującemu:

a. utrwalanie i odtwarzanie Sklepu – tworzenie kopii Sklepu wykorzystując takie techniki jak: druk, reprografia, dysk magnetyczny i techniki cyfrowe.

b. handlowania na oryginalnym Sklepie lub jego kopiach gdzie został osadzony – dystrybucyjnie, bezpłatnym wypożyczeniu, wypożyczeniu oryginału lub jego kopii.

c. rozpowszechniania Sklepu w inny sposób niż te przedstawiony w punkcie b) t.j.: publicznych wystąpień, wystaw, prezentacji, komunikacji, nadawania I odtwarzania, jak również publikowanie Sklepu w Programie dostępnym publicznie dla wszystkich osób, które wyraziły na to wolę.

d. wprowadzanie zmian w kodzie źródłowym Sklepu

e. stałe lub tymczasowe powielanie Sklepu w całości lub częściowo, w każdej formie.

f. tłumaczenie, przystosowywanie, przemiana lub inna modyfikacja Sklepu

g. zaburzania działania Sklepu, jak również ingerowania w jego działanie.

h. usuwania lub omijania zabezpieczeń Sklepu przeciw powielaniu lub rozpowszechniania Sklepu

i. usuwania lub modyfikacji bez upoważnienia informacji dotyczących praw autorskich i ich właściciela.

5. Każde naruszenie praw autorskich Sklepu spotka się z reakcją Sprzedawcy. Sprzedawca oznajmia, że w przypadku udzielenia pozwolenia do używania Sklepu przez inną stronę internetową, minimalne wynagrodzenie za licencję wynosi 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) euro za rok oraz 50% (pięćdziesiąt) procent dochodu wygenerowanego przez tę inną stronę internetową z prowadzenia Sklepu. Opłaty te są minimalnymi. W przypadku naruszenia praw autorskich Sklepu, Sprzedawca może żądać rekompensaty za szkody spowodowane przez to naruszenie w oparciu o ogólne reguły lub poprzez zapłacenie trzykrotności wysokości wynagrodzenia, które należy się za przyznanie zgody na korzystanie ze Sklepu. 

§5. Wymagania techniczne potrzebne do korzystania ze Sklepu

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga:

a. Stałego dostępu do Internetu;

b. Prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługujących pliki Cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,;

c. Włączone funkcje JavaScript oraz Pliki Cookies;

d. Aktywnej i prawidłowo skonfigurowanej skrzynki e-mail;

e. Prędkości łącza nie niższej niż 512 kb

2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do szkolenia Kupującego z korzystania ze Sklepu. Kupujący jest zobowiązany zrobić to samodzielnie, korzystając z zakładki „POMOC” lub intuicyjnie. Zawarte tam informacje nie są częścią regulaminu, a są jedynie instrukcjami, jak korzystać ze Sklepu.

3. Kupujący jest świadomy, że korzystanie z dodatkowego oprogramowania jak AdblockPlus lub Flashblock może spowodować problemy z prawidłowym działaniem lub całkowicie go zakłócić.

§6. Szczegółowe zasady dotyczące Produktów

1. Nie bierzemy odpowiedzialności za uniemożliwienie dostępu, zablokowanie, czy wyczyszczenie (wyzerowanie) konta, lub kont na które została zakupiona wirtualna waluta, w szczególności Coinsów do gry FIFA zakupionych w Sklepie. Takie zażalenia Kupujący powinien składać do właściciela Gry lub jej wydawcy. Kupującemu nie przysługuje żadna rekompensata. Nie zwracamy pieniędzy nawet jeśli Produkty nie mogą być przez Ciebie użyte, w szczególności ze względu na złamanie zasad Gry lub błąd właściciela Gry lub jej wydawcy.

2. Akceptujesz, że jesteś świadom, że zakup Produktów może wiązać się otrzymaniem ostrzeżenia od właściciela Gry lub jej wydawcy, wyczyszczeniem Twojego konta lub jego zawieszenia, zablokowania dostępu do Twojego konta. Nie odpowiadamy za takie sytuacje.

3. Nie bierzemy odpowiedzialności za błąd właściciela Gry lub jej wydawcy, w szczególności możliwego wygaśnięcia konta lub jego zawieszenia spowodowanego korzystaniem z nielegalnie zdobytych przedmiotów.

4. Nie bierzemy odpowiedzialności za nadmierne używanie Produktów przez Kupującego.

§7. Zamówienia i dostawa

1. Zamówienia są realizowane w ciągu czasu podanego podczas składania zamówienia. Jeżeli dostawa produktu zajmuje więcej czasu niż było to podane, masz prawo do zwrotu pieniędzy, ale tylko jeśli Produkt nadal nie został dostarczony.

2. Nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania lub zaniedbania innego niż nasza umyślna wina, takie jak opóźnienia po stronie banku, operatorów płatności, operatorów komórkowych, operatorów numerów SMS Premium, błędów, niepoprawnego działania, bugów serwera lub platformy.

3. Zamówienie może być zrealizowane tylko, jeśli Kupujący zapłacił pełną kwotę.

4. Zastrzegamy sobie prawo do niewykonania Twojego zamówienia i zwrotu pieniędzy w przypadku nagłej zmiany sytuacji, której nie dało się przewidzieć. W takim wypadku zwrotu pieniędzy dokonamy w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Cię o braku możliwości wykonania zamówienia.

5. Nie bierzemy odpowiedzialności za Twoje błędy w momencie wykonywania płatności. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, skontaktuj się z operatorem płatności.

6. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania promocji i udzielania rabatów. Regulaminy promocji i rabatów będą dostępne za każdym razem w Sklepie. Zasady te mogą być zmieniane za każdym razem i powinny zależeć tylko od Sprzedawcy. Taka modyfikacja nie wymaga zmiany tego Regulaminu.

7. Zastrzegamy sobie prawo, by w celu przeprowadzenia umowy kupna-sprzedaży sprawdzić Twoją tożsamość oraz zdolność kredytową. W celu weryfikacji, mam prawo żądać od Ciebie dokumentu lub informacji potwierdzającej Twoją tożsamość oraz zdolność kredytową. Mamy prawo odmówić Ci dopełnienia umów, bez podawania przyczyny, szczególnie gdy weryfikacja nie została zakończona pozytywnie.

8. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy, bugi, nieodpowiednie działanie żadnych produktów, na które nie mamy wpływu. W przypadku niepoprawnego działania lub błędu serwerów EA lub operatorów płatności, wysyłka Produktu może się wydłużyć.

§8. Sposoby płatności

Możesz użyć następujących środków płatności:

I.    Przelew bankowy

II.    SMS Premium

III.    TPay.com

IV.    PayPal

V.    PaySafe Card

VI.    G2APay

VII.    PayByCall (Digital Virgo)

Nie bierzemy odpowiedzialności za zaniedbania banku, operatorów płatności, agentów płatności czy operatorów komórkowych.

§9. Polityka zwrotów

Prawo odstąpienia od umowy. Ze względu na charakter sprzedawanych przedmiotów, to jest przedmioty wirtualne, waluty wirtualne w grach internetowych, w szczególności Coinsy (monety) do gry FIFA, konta to PS4/Xbox One, konta z FIFA Points, klucze aktywacyjne do gier internetowych, konta do gry Pokemon Go, ulepszenia (power levelling) do gry Pokemon go, konta na serwisie Twitch.tv (produkty) po zakupie Produktu nie ma możliwości jego zwrotu, chyba że jest on wadliwy, o czym niżej. 

Zasada niniejsza dotyczy również sprzedaży na terytorium Unii Europejskiej, w krajach, w których wdrożona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577 EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zgodnie z art. 16 Dyrektywy: Państwa Członkowskie nie mogą przewidzieć prawa do odstąpienia od umowy określonego w art. 9-15 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa w następujących przypadkach:
c) dostarczania towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych; 
m) dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i po przyjęciu przez niego do wiadomości utraty w ten sposób przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy. 

Konsument, przebywający na terytorium UE lub będący obywatelem lub rezydentem kraju UE kupując Produkt wyraża zgodę na spełnienie świadczenia – dostarczenie treści cyfrowej i przyjmuje do wiadomości utratę w ten sposób przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 16 pkt m) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

§10. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek działanie lub zaniedbanie Kupującego korzystającego ze Sklepu.

2. Sprzedawca nie jest zobowiązany, by sprawdzić czy działanie lub zaniedbanie dokonane przez Kupującego jest zgodne z prawem.

3. Kupujący jest w pełni odpowiedzialności za swoje działania i pomyłki podczas korzystania ze Sklepu.

4. Chyba że Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca jest zobowiązany do zadośćuczynienia szkody wobec Kupującego, która wynikała z ograniczonego dostępu lub braku dostępu, ale tylko jeśli była to umyślna wina Sprzedajawcy. To Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia dowodów, które to potwierdzają.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego powinna pokrywać tylko faktyczną szkodę i nie pokrywa utraty zysku (lucrum cessans) i jest ograniczona do sumy 100 (sto) euro.

6. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za żadne działania i szkody wynikające z:

a) Nie dostosowania się przez Kupującego do wymagań technicznych potrzebnych do korzystania z systemu IT używanego przez Sprzedawcę

b) Braku możliwości korzystania ze Sklepu, z powodu nie będącego w zasięgu Sprzedawcy

c) Sił wyższych, wojen, ataku terrorystycznego, pożaru i powodzi w serwerowni, ataku hackerskiego, awarii, powodów zależnych od dostawcy usług Internetowych, uszkodzenia lub błędu system lub urządzenia Kupującego, błędu w serwerowni, powodów zależnych od osób (dostawcy usług telekomunikacyjnych, hostingowych, banku, poczty, kuriera, e-mail, zarządcy domeny i podobnych usług, operatora płatności);

d) Niedozwolonego korzystania ze Sklepu przez Kupującego lub inną osobę

e) Szkodliwego lub łamiącego prawo zachowania lub zaniedbania użytkownika Internetu.

f) Z powodu oprogramowania innego niż Sklep (np. Microsoft Windows);

g) Odrzucenia wiadomości e-mail przez serwery inne niż serwery Sklepu, np. Z powodu filtrów, blokad lub błędu tychże systemów.

h) W innych wypadkach opisanych w tym Regulaminie

i) Wirusów i Trojanów;

7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za oznaczenie swoich wiadomości lub wiadomości Kupującego jako spam przez serwery e-mail, z których korzysta Kupujący albo Sprzedawca.

8. Sprzedawca ma prawo zarządzić przerwę techniczną w funkcjonowaniu Sklepu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego wiadomością, chyba że przerwa ta była niespodziewana lub nagła.

9. Sprzedawca ma prawo ograniczyć czasowo niektóre funkcje Sklepu, sprawić by były one aktywne tylko w niektórych godzinach lub wprowadzić ograniczenia co do nich, jeśli brak limitu mógłby ograniczyć stabilność Sklepu. Sprzedawcanie jest odpowiedzialnyza konsekwencje wyżej wymienionych działań.

10. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Kupującego wynikające z korzystania z niezabezpieczonego komputera lub niepoprawnie działającego oprogramowania antywirusowego. W szczególności za włamania do: systemu użytego przez Kupującego, jego poczty e-mail, hasła, nazwy użytkownika; dokonanego przez osobę trzecią lub wirusa na komputerze Kupującego.

§11. Reklamacje

1. Klient (Kupujący) ma prawo złożenia reklamacji na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy lub emailowo na wskazany na stronie adres e-mail Sprzedawcy, lub poprzez dostępny na stronie formularz kontaktowy, jeżeli:

a)	Produkt nie został dostarczony lub też

b)	Produkt jest wadliwy.

2. Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Klienta, jego adres e-mail, dokładny opis sytuacji i zgłaszane przez Klienta roszczenia. Jeżeli reklamacja nie zawiera wszystkich wymaganych danych, Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

3. Jeżeli Produkt nie został dostarczony, Sprzedawca podejmie wszelkie próby niezwłocznego dostarczenia Produktu, a jeżeli nie ma takiej możliwości, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej Ceny. 

4. Jeżeli Produkt jest wadliwy, Sprzedawca wymieni Produkt na nowy wolny od wad, chyba że Produkt jest niedostępny, wówczas Klient otrzymuje zwrot zapłaconej Ceny. Jeżeli ponownie dostarczony Produkt jest wadliwy, Klient może wedle swojego wyboru żądać ponownego dostarczenia niewadliwego Produktu lub zwrotu zapłaconej Ceny.

5. Sprzedawca powinien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 (czternastu dni) roboczych od dnia otrzymania poprawnej reklamacji, zawierającej wszystkie wymagane dane. Brak odpowiedzi w tym czasie nie oznacza, że reklamacja została zaakceptowana przez Sprzedawcę. O decyzji Sprzedawca informuje Klienta. Termin rozpatrywania Reklamacji może ulec przedłużeniu, w szczególności ze względu np. na konieczność wnikliwej analizy podstaw reklamacyjnych.

6. Sprzedawca może dokonać sprawdzenia nabytego przez Klienta Produktu pod kątem jego ewentualnej wadliwości. W szczególności dotyczy to sytuacji, jeśli Klient podnosi, że zakupiony klucz aktywacyjny był już wcześniej aktywowany lub też dotyczy innego programu lub innej wersji programu niż wskazana przez Sprzedawcę. Sprzedawca może także uzależnić uznanie Reklamacji od podpisania przez Klienta oświadczenia i wysłania go w formie pisemnej lub skanu o treści: 

„Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i odpowiedzialności przed prawem, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w Reklamacji oznaczonej numerem…………. okoliczności, w szczególności dotyczące wadliwości Produktu o nazwie ………….. są prawdziwe i rzetelne, w szczególności wady Produktu nie powstały z przyczyn leżących po mojej stronie”

§12. Przekazanie Sklepu

Sprzedawca ma prawo przenieść prawa i obowiązki zawarte w Regulaminie do osób trzecich, jak również wyznaczyć zadania dotyczące tych praw i obowiązków do osób trzecich. Może w szczególności sprzedać, ofiarować, wypożyczyć lub założyć przedsiębiorstwo. Sprzedawca informuje o takich zamiarach Kupującego komunikatem. W takim wypadku warunki zmiany Regulaminu powinny zostać wypełnione.

§13. Postanowienia końcowe

1. Załączniki do tego Regulaminu stanowią jego nieodłączną część. Są to:

Załącznik 1 – Polityki Prywatności;

2. Regulamin jest dostępny za darmo dla każdego Kupującego pod adresem: https://supercoinsy.pl/article/regulamin w takiej formie, by Kupujący, przed korzystaniem ze Sklepu lub w momencie rozpoczęcia korzystania z niego, był w stanie otrzymać, przywrócić i zachować (wykluczając sytuacje nadzwyczajne) treść Regulaminu, korzystając z systemu IT, którego używa. W razie wątpliwości co do znaczenia warunków Regulaminu, możesz skontaktować się ze Sprzedawcą.

3.   Sprzedawca ma prawo zmienić Regulamin w każdym czasie. O planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca, informuje na stronie internetowej Serwisu, na 7 dni przed dniem wprowadzenia zmian w życie („Dzień Aktualizacji”) umożliwiając także Kupującym odwiedzającym stronę zapoznanie się ze zmienioną treścią Regulaminu.

4.   Przy pierwszym zalogowaniu się przez Kupującego do Serwisu, mającym miejsce od 7 dnia przed Dniem Aktualizacji, będzie mu wyświetlany Komunikat zawierający informację, o której mowa wyżej oraz także zapoznanie się ze zmienioną treścią Regulaminu oraz umożliwiający akceptację zmian albo odmowę akceptacji, co równoznaczne jest z rozwiązaniem przez Użytkownika Umowy o korzystanie z Serwisu, przy czym:
    a.   Jeżeli pierwsze zalogowanie następuje do Dnia Aktualizacji włącznie – rozwiązanie Umowy następuje z Dniem Aktualizacji;
    b.   Jeżeli pierwsze zalogowanie następuje po Dniu Aktualizacji – rozwiązanie Umowy następuje z chwilą odmowy akceptacji.

5.   Regulamin w zmienionej wersji ma zastosowanie do czynności Sprzedawcy i Kupującego, w szczególności do umów kupna-sprzedaży i ich skutków (w zakresie stosunków prawnych z tym Kupującym), dokonanych:
    a.   Jeżeli pierwsze zalogowanie następuje do Dnia Aktualizacji włącznie – od Dnia Aktualizacji:
    b.   Jeżeli pierwsze zalogowanie następuj po Dniu Aktualizacji - od dnia akceptacji zmian przez danego Kupującego.
 
Do czynności Sprzedawcy i Użytkownika, w szczególności umów kupna-sprzedaży i ich skutków dokonanych przed odpowiednio Dniem Aktualizacji/dniem akceptacji zmian przez danego Kupującego, zastosowanie mają przepisy poprzedniej wersji Regulaminu.

6. Prawo określające zasady korzystania ze Sklepu, umowy kupna-sprzedaży Produktów oraz podstaw prawnych między Kupującym a Sprzedawcą zawiera się w prawie Panamy.

7. Wszystkie spory między Kupującym a Sprzedawcą wynikające z korzystania ze Sklepu jak i umowy kupna-sprzedaży powinny zostać rozwiązane przez sąd Panamy lub inny sąd wyznaczony przez Sprzedawcę.

8. Regulamin w obecnej wersji ma zastosowanie do czynności Sprzedawcy i Użytkownika, w szczególności do umów kupna-sprzedaży i ich skutków dokonanych od dnia 5 czerwca 2019 r. Do czynności Sprzedawcy i Użytkownika, w szczególności umów kupna-sprzedaży i ich skutków dokonanych do dnia 5 czerwca włącznie, zastosowanie mają przepisy poprzedniej wersji Regulaminu, dostępnej tutaj https://supercoinsy.pl/article/supercoinsypl-poprzedni-regulamin 

§14. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych użytkownika przez Administratora Danych Osobowych (Sprzedawca) w ramach prowadzonego sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.supercoinsy.pl (Sklep, Strona Internetowa). Frazę „korzystanie ze Strony Internetowej” rozumieć należy w sposób identyczny jak “korzystanie ze Sklepu”, “korzystanie z treści Strony Internetowej” oraz “nabywanie Towarów w Sklepie”,  

Administratorem Danych Osobowych (Kontrolerem) jest: GLOBAL TRADE & SERVICES BUSINESS INC. (Firma) – przedsiębiorstwo zarejestrowanie zgodnie z obowiązującym prawem panamskim i wpisane do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w Panamie pod numerem:155586128, założone 19 listopada 2014 roku, z zarejestrowaną siedzibą w Panama City, Panama, zwane także “Kontrolerem” lub „Administratorem”.

§15. Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe. Korzystając ze Strony Internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie następujących danych: 

a. adres e-mail,

b. imię i nazwisko;

2. Administrator może także gromadzić oraz przetwarzać inne dane przesłane przez użytkownika. Ich podawanie nie jest obowiązkowe (mogą one zostać wprowadzone przez użytkownika podczas korzystania z Witryny celem usprawnienia jej użytkowania lub też uzyskania dostępu do określonych funkcji). Dane te użytkownik będzie mógł również podać podczas uiszczania Opłat: 

a. numer konta bankowego,

b. numer karty kredytowej lub debetowej 

c. adres użytkownika

d. kod pocztowy

e. województwo

f. data urodzenia

3. Celem zalogowania się do Strony Internetowej, użytkownik podać musi następujące dane: 

a. Adres e-mail;

b. Hasło dostępowe.

4. Administracja może także (podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych stron) przetwarzać dane dotyczące ruchu sieciowego w obrębie Sklepu, a więc: 

a. adresy IP użytkowników;

b. Logi cyfrowe

5. Gromadzone informacje odnośnie sposobu korzystania z Witryny przez użytkownika;

a. Typ przeglądarki internetowej;

b. Nazwa domeny;

c. Rodzaj system operacyjnego.

6. Witryna Internetowa wykorzystywać może także tak zwane pliki Cookie, które to umożliwiają dostosowanie usług oraz oferowanych treści do indywidualnych potrzeb i wymogów Kupujących, jak również do gromadzenia statystyk dotyczących sposobu w jaki Kupujący korzystają ze Strony. Wyłączenie opcji zapisywania plików Cookie z poziomu przeglądarki internetowej nie powinno mieć negatywnego wpływu na dostępność Strony Internetowej, jednakże może utrudnić lub uniemożliwić dostęp do niektórych jej funkcji. Pliki Cookie nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych. 

3. Do jakich celów przetwarzane są moje dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez administrację do celów ściśle związanych z prowadzonym Sklepem Internetowym, głównie do wywiązania się z postanowień zawartej z użytkownikiem umowy sprzedaży Towarów. 

Rejestrując się w Sklepie, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail lub SMSów (jeżeli podał także swój numer telefonu) o charakterze promocyjnym i reklamowym, jak również na otrzymywanie podobnych treści od partnerów Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących, włączając w to newsletter informujący o nowych produktach i usługach.  

4. Kto ma dostęp do moich osobowych?

Następujące podmioty mają dostęp do danych osobowych użytkownika:

Administrator;

Osoby zatrudnione przez Administratora lub świadczące usługi ściśle związane z Witryną (programiści, informatycy, administratorzy danych, osoby odpowiedzialne za zarządzenie systemem) – w zakresie określonym przez Administratora; 

Operatorzy płatności cyfrowych: TPay.com, PayPal, PaySafe Card, G2APay, PayByCall (Digital Virgo)

Organy krajowe do celów prowadzenia dochodzeń i śledztw, pod warunkiem, że rzeczone organy mają prawo wglądu w rzeczone dane na mocy obowiązującego prawa (na przykład prokurator, funkcjonariusze policji, rzecznik praw obywatelskich) oraz że administracja jest prawnie zobowiązana do udostępnienia organom państwowym danych osobowych użytkownika. 

5. W jaki sposób są chronione moje dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika objęte są kompleksową ochroną. Serwer na którym zapisane są dane Strony Internetowej znajduje się w serwerowni firmy gwarantującej wysoki standard ochrony danych. Rzeczona firma dokłada wszelkich starań mających na celu uniemożliwienie dostępu i modyfikacji danych osobowych użytkownika przez osoby niepowołane. Co więcej, dane chronione są przy pomocy protokołu SSL.

Osoby zatrudnione przez Administrację zobowiązane są do używania chronionych hasłem wygaszaczy ekranu kiedy opuszczają swoje stanowisko pracy. Po powrocie muszą one wprowadzić hasło ponownie celem uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika. Administracja informuje pracowników regularnie o zasadach dotyczących bezpieczeństwa oraz ochrony prywatności.

W przypadku, gdy użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych w ramach formularza rejestracyjnego (takich jak numer karty kredytowej) dane takie chronione oraz szyfrowane będą przy pomocy protokołu SSL. Podczas wprowadzania danych prywatnych na pasku adresu przeglądarek takich jak Netscape Navigator czy Mozilla Internet Firefox pojawi się zamknięta kłódka, kto podczas standardowego przeglądania witryn pozostaje otwarta.  

6. Co dzieje się z moimi danymi osobowymi, gdy usunę konto na Stronie? 

W takiej sytuacji dane osobowe użytkownika są usuwane z bazy danych i nie będą dalej przetwarzane. Dane użytkownika zostaną usunięte w przeciągu 14 dni od momentu usunięcia przez niego konta w serwisie. 

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, administracja zobowiązana jest do przetwarzania danych osobowych, które: 

a. są niezbędne to realizacji płatności oraz świadczenia usług z nimi związanych. Podsumowanie transakcji przesyłanych użytkownikowi może nie zawierać typu, czasu trwania, częstotliwości oraz innych parametrów technicznych dotyczących usług, z których korzysta użytkownik, chyba że użytkownik zażąda przesłania szczegółowego zestawienia danych dotyczących takich usług; 

b. są niezbędne do prowadzenia śledztwa związanego z nieprawidłowym lub bezprawnym użytkowaniem Witryny; 

c. muszą być przetwarzane na mocy podpisanych umów lub rozporządzeń; 

d. w przypadku danych dotyczących ruchu sieciowego – przetwarzane będą dane które są niezbędne do identyfikacji problemów i błędów technicznych występujących podczas świadczenia usług. 

Co więcej, w przypadku nieprawidłowego lub bezprawnego użytkowania witryny (niezgodnego z regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa) administracja ma prawo przetwarzać dane osobowe użytkownika w stopniu niezbędnym do określenia stopnia jego odpowiedzialności za popełnione naruszenia lub wykroczenia, pod warunkiem otrzymania a następnie zachowania do celów dowodowych informacji o nieprawidłowym lub bezprawnym użytkowaniu Witryny przez użytkownika. Użytkownik powinien zawsze przestrzegać regulaminu korzystając z Witryny. 

7. Jakie prawa dodatkowe przysługują mi z tytułu przetwarzania moich danych osobowych? 

Użytkownik może usunąć dane osobowe podane na stronie w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że usunięcie podanych danych jest równoznaczne z usunięciem konta w serwisie. 

Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych ze strony. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy dane takie są niezbędne do korzystania ze strony, ich usunięcie będzie równoznaczne z usunięciem konta użytkownika. Wniosek o usunięcie danych osobowych można wysłać korzystając z zakładki „Kontakt” lub też wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: supercoinsy@gmail.com

Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach Witryny, jak również zmienić ich treść, zaktualizować je lub całkowicie je usunąć, za wyjątkiem danych które przetwarzane i przechowywane muszą być przez Administrację w świetle obowiązującego prawa. Użytkownik może uzyskać dostęp, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe wysyłając wiadomość e-mail na adres: supercoinsy@gmail.com


WIDGETY

Na stronach Serwisu mogą być zainstalowane Widgety aplikacji macierzystych, takich jak Facebooka czy Twitter („Serwis Macierzysty”), których funkcją może być m. in. zbierane Twoich danych o aktywności w Serwisie oraz ich profilowanie, zgodnie z regulaminem Serwisu Macierzystego, jeżeli wcześniej ten regulamin akceptowałeś. Jeśli nie zaakceptowałeś regulaminu Serwisu Macierzystego (np. nie jesteś użytkownikiem Facebooka/ Twittera), to widget nie będzie zbierał Twoich danych ani dokonywał profilowania. Jeżeli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem, możesz także w dowolnej chwili dezaktywować Widget używając opcji dostępnej w zakładce „Zgody na profilowanie” w Panelu Użytkownika – nie będzie on więcej pojawiał się wówczas na stronie do momentu aktywacji, jeżeli jesteś niezarejestrowany, to do momentu, dopóki Serwis będzie mógł zidentyfikować Cię używając np. cookies.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics to narzędzie Google używane do analizy ruchu w Internecie pozwalające Nam na uzyskanie analizy w czasie rzeczywistym, jak nasza strona jest używana, jak często i przez kogo. Google Analytics używa kodów śledzących, które są dodane do strony internetowej. Każdy użytkownik jest rejestrowany z unikalnym ID, zatem Google Analytics może dostarczyć informacji, ilu unikalnych odwiedzających pojawia się na stronie oraz ilu z nich powraca, jak często dany użytkownik odwiedzał witrynę, jakie strony odwiedzał, jak długo pozostał na danej stronie, jakie interakcje miały miejsce. Zgodnie z informację Google zawartą tutaj: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ (Google Ads Data Protection Terms: Service Information) Google Analytics zbiera następujące typy danych osobowych: identyfikatory online włączając pliki cookies, Adresy IP oraz identyfikatory urządzeń oraz identyfikatory klientów. Szczegółowe informacje na temat zbierania danych przez Google dostępne są także w Polityce Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Wyrażając zgodę na używanie Google Analytics wrażasz zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, takich jak: identyfikatory online włączając pliki cookies, adresy IP oraz identyfikatory urządzeń oraz identyfikatory Klientów (zgodnie z Google Ads Data Protection Terms – Service Information https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ do oceny niektórych czynników osobowych Twojej osoby, w szczególności tego, jak często odwiedzałeś nasze strony, jakie strony odwiedzałeś, jak długo pozostawałeś na naszej stronie, a także, jakie interakcje miały miejsce, w szczególności do analizy lub prognozy dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczenia się, w tym dostarczenia informacji, jakie grupy użytkowników odwiedzają Naszą stronę z podziałem na wiek, płeć, zawodowe i prywatne zainteresowania, położenie geograficzne itp. Tym samym stosowane jest profilowanie.
Nawet jeżeli wyraziłeś zgodę na profilowanie to możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dodatkowo, jeżeli profilowanie dokonywane jest na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec profilowania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednio.
Masz także prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji (jeżeli dotyczy) – informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Dodatkowe Zasady i Warunki; EULAs

Kiedy używasz usług G2A Pay dostarczanych przez G2A.COM Limited (dalej: "Dostarczyciel usług G2A Pay") aby dokonać zakupu na naszej stronie, odpowiedzialność za twój zakup będzie w pierwszej kolejności przeniesiona na G2A.COM Limited, zanim zamówienie zostanie dostarczone do ciebie. G2A.COM zostaje ostatecznym sprzedawcą twojego zakupu. Dostarczyciel usług G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, z naszą pomocą, za płatność i obsługę klienta dotyczącą kwestii związanych z płatnościami. Zasady pomiędzy dostarczycielem usług G2A Pay i klientami, którzy korzystają z usług G2A Pay są opisane w oddzielnych umowach, które można odnaleźć pod linkiem https://pay.g2a.com/terms-and-conditions i te zasady nie są częścią Regulaminu tej strony.

Aby rozpocząć płatność, chwilowo powierzasz tą czynność G2A.COM i G2A.COM bierze odpowiedzialność za produkt i sfinalizowanie transakcji.

W odniesieniu do klientów dokonujących zakupów przy użyciu operatora płatności G2A Pay, (i) Polityka Prywatności G2A Pay musi być stosowana do wszystkich płatności i zostać przeczytana przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności i (ii) Polityka Zwrotów G2A Pay musi być stosowana do wszystkich płatności, o ile nie istnieje zawiadomienie stanowiące inaczej, które jest dostarczone z uprzedzeniem przez odpowiedniego dostawcę do kupujących. Ponadto, zakup pewnych produktów może również wymagać zgody klienta na jedną lub więcej End-User License Agreements (zwane też „EULA”), które mogą zawierać dodatkowe warunki ustanowione przez dostawcę produktu zamiast Naszych warunków lub warunków dostarczyciela usług G2A Pay. Będziesz zobowiązany do przestrzegania każdego EULA, na które wyrazisz zgodę.

Jesteś odpowiedzialny za wszystkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą twoich produktów, które wynikają z opłat narzuconych w wyniku twoich powiązań z danym operatorem płatności, lub opłat celnych i podatków narzuconych przez lokalny urząd celny lub inne ciało nadzorujące.

Odnośnie wszystkich kwestii związanych z obsługą klienta i sporami, możesz skontaktować się z nami pod adresem supercoinsy@supercoinsy.pl.

Odnośnie pytań związanych z płatnościami dokonanymi za pomocą G2A Pay, powinieneś skontaktować się z G2APay pod adresem support@g2a.com

Kiedy to możliwe, będziemy współpracować z tobą i/lub innym użytkownikiem sprzedającym na naszej stronie, aby rozwiązać wszystkie spory związane z twoją płatnością.

 

 

 

 

 

 

deliver
Sprawdź

Status swojego zamówienia lub zlecenia