Polityka zwrotów i reklamacje

Fragment poniżej nie stanowi oddzielnego regulaminu, jest cytatem fragmentu regulaminu strony dotyczącego polityki zwrotów i reklamacji.

 

Polityka zwrotów

Prawo odstąpienia od umowy. Ze względu na charakter sprzedawanych przedmiotów, to jest przedmioty wirtualne, waluty wirtualne w grach internetowych, w szczególności Coinsy (monety) do gry FIFA, konta to PS4/Xbox One, konta z FIFA Points, klucze aktywacyjne do gier internetowych, konta na serwisie Twitch.tv (produkty) po zakupie Produktu nie ma możliwości jego zwrotu, chyba że jest on wadliwy, o czym niżej. 

Zasada niniejsza dotyczy również sprzedaży na terytorium Unii Europejskiej, w krajach, w których wdrożona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577 EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zgodnie z art. 16 Dyrektywy: Państwa Członkowskie nie mogą przewidzieć prawa do odstąpienia od umowy określonego w art. 9-15 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa w następujących przypadkach:
c) dostarczania towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych; 
m) dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i po przyjęciu przez niego do wiadomości utraty w ten sposób przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy. 

Konsument, przebywający na terytorium UE lub będący obywatelem lub rezydentem kraju UE kupując Produkt wyraża zgodę na spełnienie świadczenia – dostarczenie treści cyfrowej i przyjmuje do wiadomości utratę w ten sposób przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 16 pkt m) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.


Reklamacje

1. Klient (Kupujący) ma prawo złożenia reklamacji na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy lub emailowo na wskazany na stronie adres e-mail Sprzedawcy, lub poprzez dostępny na stronie formularz kontaktowy, jeżeli:

a)	Produkt nie został dostarczony lub też

b)	Produkt jest wadliwy.

2. Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Klienta, jego adres e-mail, dokładny opis sytuacji i zgłaszane przez Klienta roszczenia. Jeżeli reklamacja nie zawiera wszystkich wymaganych danych, Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

3. Jeżeli Produkt nie został dostarczony, Sprzedawca podejmie wszelkie próby niezwłocznego dostarczenia Produktu, a jeżeli nie ma takiej możliwości, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej Ceny. 

4. Jeżeli Produkt jest wadliwy, Sprzedawca wymieni Produkt na nowy wolny od wad, chyba że Produkt jest niedostępny, wówczas Klient otrzymuje zwrot zapłaconej Ceny. Jeżeli ponownie dostarczony Produkt jest wadliwy, Klient może wedle swojego wyboru żądać ponownego dostarczenia niewadliwego Produktu lub zwrotu zapłaconej Ceny.

5. Sprzedawca powinien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 (czternastu dni) roboczych od dnia otrzymania poprawnej reklamacji, zawierającej wszystkie wymagane dane. Brak odpowiedzi w tym czasie nie oznacza, że reklamacja została zaakceptowana przez Sprzedawcę. O decyzji Sprzedawca informuje Klienta. Termin rozpatrywania Reklamacji może ulec przedłużeniu, w szczególności ze względu np. na konieczność wnikliwej analizy podstaw reklamacyjnych.

6. Sprzedawca może dokonać sprawdzenia nabytego przez Klienta Produktu pod kątem jego ewentualnej wadliwości. W szczególności dotyczy to sytuacji, jeśli Klient podnosi, że zakupiony klucz aktywacyjny był już wcześniej aktywowany lub też dotyczy innego programu lub innej wersji programu niż wskazana przez Sprzedawcę. Sprzedawca może także uzależnić uznanie Reklamacji od podpisania przez Klienta oświadczenia i wysłania go w formie pisemnej lub skanu o treści: 

„Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i odpowiedzialności przed prawem, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w Reklamacji oznaczonej numerem…………. okoliczności, w szczególności dotyczące wadliwości Produktu o nazwie ………….. są prawdziwe i rzetelne, w szczególności wady Produktu nie powstały z przyczyn leżących po mojej stronie”
 
deliver
Sprawdź

Status swojego zamówienia lub zlecenia