SuperCoinsy.pl - poprzedni regulamin

Regulamin korzystania z usług sklepu internetowego „Supercoinsy.pl”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) korzystania z usług sklepu internetowego pod nazwą „Supercoinsy.pl” (dalej: „Sklep”) dostępnego pod adresem: www.supercoinsy.pl (w zakładce „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu oraz formuje zasady zawierania umowy kupna-sprzedaży.

2. Sklep prowadzi sprzedaż internetową dostępną na całym świecie następujących produktów: przedmioty wirtualne, waluty wirtualne w grach internetowych (dalej: “Gry”), w szczególności: Coinsy (monety) do gry FIFA , konta do PS4/Xbox One, konta z FIFA Points, klucze aktywacyjne do gier internetowych, konta do gry Pokemon Go, ulepszenia (power levelling) do gry Pokemon Go, konta na serwisie Twitch.tv. Dobra te dalej nazwano: „Produktami”.

3. Wyłącznym właścicielem strony internetowej Supercoinsy.pl jak i sklepu i całej zawartej treści jest: GLOBAL TRADE & SERVICE BUSINESS INC. (Corporation) – firma (dalej nazwana: „Sprzedawcą”) zarejestrowana na Panamie w Publicznym Rejestrze Panamy pod numerem 155586128, założona dnia: 19 listopada 2014 roku, zlokalizowana w Panama City, Panama.

4. Sklep pozwala kupującemu (dalej: "Kupujący") nabyć Produkty od Sprzedawcy. Zakup Produktów przez Kupującego od Sprzedawcy jest dokonywany na podstawie Umowy kupna-sprzedaży, która jest wiążąca dla obu stron.

5. Sprzedawca może mieć przedstawiciela w sprzedaży niektórym Kupującym lub w niektórych obszarach pełnienia usług (dalej: “Dystrybutor”). Lista dystrybutorów znajduje się poniżej niniejszego regulaminu. Jednakże, w takiej sytuacji tylko Sprzedawca jest częścią umowy kupna-sprzedaży Produktów Kupującemu. Dystrybutor nie stanowi części umowy. Mimo wszystko, Dystrybutor jest zobowiązany dopełnienia obowiązków w celu zawarcia Umowy kupna-sprzedaży Produktów między Kupującym a Sprzedawcą oraz zaakceptowania umowy między Sprzedawcą a Kupującym, w celu zawarcia porozumienia tej umowy. W takiej sytuacji płatność dokonana przez Kupujących za Produkty powinna zostać dokonana do Dystrybutora. W tym celu, Sprzedawca upoważnia Dystrybutora do otrzymywania wpłat od Kupujących w imieniu Sprzedawcy. Dystrybutor jest upoważniony do otrzymywania Wpłat w imieniu Sprzedawcy przy użyciu kont bankowych oraz innych środków pozwalających do przyjmowania płatności (również tych należących do Dystrybutora).

6. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, możesz się z nami skontaktować:

- Przez pocztę elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] 

- Każdego dnia roboczego w godzinach pracy zgodnych z kalendarzem pracy Sprzedawcy lub Dystrybutora. Dzień roboczy to dzień zawierający się między poniedziałkiem a piątkiem z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Sklep może także pracować w dni, które nie są dniami roboczymi.

7. Wszystkie znaki firmowe, nazwy firmowe oraz znaki towaru należą do ich prawnych właścicieli, a Sklep używa ich tylko w celach informacyjnych.

8. Zabrania się, aby Kupujący naruszał dobra osobiste Sprzedawcy, w szczególności poprzez udostępnianie informacji, wiadomości czy komentarzy przy użyciu urządzeń elektronicznych, na stronach internetowych, forach i mediach społecznościowych: Facebook.com, Twitter.com etc.

§2. Warunki korzystania

1. Rejestrując się w Sklepie, akceptujesz niniejszy regulamin, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych potrzebnych do poprawnego działania Sklepu, w szczególności w celu dopełnienia umowy kupna-sprzedaży w potrzebnym zakresie.

2. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności, która jest dostępna pod adresem: [email protected]  

3. Dodatkowo, rejestrując się w naszym Sklepie zgadzasz się na otrzymywanie na swój adres e-mail oraz numer telefonu (jeśli nam taki udostępniłeś) materiałów promocyjnych lub reklam, od Sklepu, naszych partnerów i wspólników, również newslettera o promocjach i naszych nowych produktach.

§3. Przestrzeganie zasad Gier

1. Kupujący nabywający Produkty, zobowiązuje się do dopełnienia umowy kupna-sprzedaży jak również użycia Produktu w Grze, co oznacza że jest to zgodne z zasadami Gry lub zgoda została udzielona przez właściciela Gry lub osobę do tego upoważnioną. W innym wypadku, Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania korzystania ze Sklepu, a jeśli jest na etapie rejestracji, nie może się On zarejestrować w Sklepie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, by Produkty nie były dostępne dla Kupujących, którzy korzystają z Produktów niezgodnie z zasadami Gry.

3. To Kupujący jest wyłącznie zobowiązany to przestrzegania warunków zawartych w paragrafie 1. i 2.

4. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania, czy Kupujący przestrzega zasady Gry.

5. Jeśli nie będziesz przestrzegał zasad Gry lub złamiesz zasady zawarte w paragrafie 1. lub 2., Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani wobec Ciebie, ani wydawcy lub właściciela Gry.

§3b. Przestrzeganie zasad serwisu Twitch.tv

1. Kupujący nabywa konto na serwisie Twitch.tv („Konto”, „Serwis”), takim jakie jest. Jednocześnie, Kupujący, nabywając Konto , bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich obowiązków związanych z przestrzeganiem regulaminu Twitch.tv („Właściciel Serwisu”). Kupujący w szczególności winien:

a. Uzyskać stosowne upoważnienie od Właściciela Serwisu na dalsze korzystanie z tego Konta (jeśli jeszcze takiego upoważnienia nie posiada);

b. Dokonać niezwłocznej aktualizacji wszelkich danych osobowych na Koncie.

2. Kupujący nabywając Konto bezwzględnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie oświadcza, iż zakup tego konta będzie zgodny z regulaminem Serwisu, co oznacza, iż uzyskał on już stosowne upoważnienie od Właściciela Serwisu na dalsze korzystanie z Konta lub też najpóźniej w momencie nabycia uzyskał on promesę uzyskania takiegoż upoważnienia. W innym wypadku Kupujący winien wstrzymać się z nabyciem Konta do czasu uzyskania takiego upoważnienia lub promesy upoważnienia.

3. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

a. Niedopełnienie powyższych obowiązków przez Kupującego;

b. Nieudzielenie promesy upoważnienia lub upoważnienia przez Właściciela Serwisu jak i wycofanie takiej promesy lub upoważnienia;

c. Nieprzestrzeganie przez Kupującego Regulaminu Serwisu;

d. Brak aktualizacji danych osobowych na Koncie;

e. Uniemożliwienie dostępu, zablokowanie, wyczyszczenie (wyzerowanie) konta lub kont. Wszelkie zażalenia z tego tytułu Kupujący powinien składać do właściciela Serwisu.

4. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania, czy Kupujący spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności czy przestrzega Regulaminu Serwisu.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Konta jest wyłączona, w szczególności Sprzedawca nie mogą być podstawą zwrotu zapłaconej za Konto kwoty okoliczności, o których mowa w ustępie 3. Kupującemu nie przysługuje żadna rekompensata. Nie zwracamy pieniędzy, nawet jeśli Konto nie może być przez Ciebie użyte, w szczególności ze względu na złamanie zasad Serwisu lub błąd właściciela Serwisu.

6. Z chwilą nabycia Konta na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki z tym kontem związane, ciężary związane z jego utrzymaniem, ryzyko jego przypadkowej utraty, obowiązek zachowania w poufności i zabezpieczenia danych dostępowych do tego Konta, jak i odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania związane z tym Kontem.

7. Akceptujesz, że jesteś świadom, że zakup Konta może wiązać się z koniecznością uregulowania spraw związanych z jego używaniem z Właścicielem Serwisu, a także iż istnieje potencjalne ryzyko zawieszenia lub zablokowania Konta (obowiązek uregulowania wszelkich formalności związanych ze zmianą danych osobowych na Koncie i wyjaśnieniem np. zmiany adresu IP spoczywa wyłącznie na Tobie). Nie odpowiadamy za takie sytuacje.

8. Nie bierzemy odpowiedzialności za błąd właściciela Serwisu, w szczególności możliwego wygaśnięcia Konta lub jego zawieszenia spowodowanego korzystaniem z nieprawidłowo zdobytych Bitsów zgromadzonych na koncie.

9. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za nadmierne używanie Konta przez Kupującego.

§4. Prawa autorskie Sklepu

1. Wszystkie prawa autorskie, prawa do własności intelektualnych, prawa do własności przemysłowych czy inne prawa należące do Sklepu, jego części, kodu źródłowego jak również prawo do posiadania kopii Sklepu należy do Sprzedawcy.

2. Zgodnie z regulaminem, Kupujący nie nabywa innych praw do Sklepu niż te udzielone mu przez tenże regulamin.

3. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w paragrafie 1.

4. W szczególności zabrania się Kupującemu:

a. utrwalanie i odtwarzanie Sklepu – tworzenie kopii Sklepu wykorzystując takie techniki jak: druk, reprografia, dysk magnetyczny i techniki cyfrowe.

b. handlowania na oryginalnym Sklepie lub jego kopiach gdzie został osadzony – dystrybucyjnie, bezpłatnym wypożyczeniu, wypożyczeniu oryginału lub jego kopii.

c. rozpowszechniania Sklepu w inny sposób niż te przedstawiony w punkcie b) t.j.: publicznych wystąpień, wystaw, prezentacji, komunikacji, nadawania I odtwarzania, jak również publikowanie Sklepu w Programie dostępnym publicznie dla wszystkich osób, które wyraziły na to wolę.

d. wprowadzanie zmian w kodzie źródłowym Sklepu

e. stałe lub tymczasowe powielanie Sklepu w całości lub częściowo, w każdej formie.

f. tłumaczenie, przystosowywanie, przemiana lub inna modyfikacja Sklepu

g. zaburzania działania Sklepu, jak również ingerowania w jego działanie.

h. usuwania lub omijania zabezpieczeń Sklepu przeciw powielaniu lub rozpowszechniania Sklepu

i. usuwania lub modyfikacji bez upoważnienia informacji dotyczących praw autorskich i ich właściciela.

5. Każde naruszenie praw autorskich Sklepu spotka się z reakcją Sprzedawcy. Sprzedawca oznajmia, że w przypadku udzielenia pozwolenia do używania Sklepu przez inną stronę internetową, minimalne wynagrodzenie za licencję wynosi 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) euro za rok oraz 50% (pięćdziesiąt) procent dochodu wygenerowanego przez tę inną stronę internetową z prowadzenia Sklepu. Opłaty te są minimalnymi. W przypadku naruszenia praw autorskich Sklepu, Sprzedawca może żądać rekompensaty za szkody spowodowane przez to naruszenie w oparciu o ogólne reguły lub poprzez zapłacenie trzykrotności wysokości wynagrodzenia, które należy się za przyznanie zgody na korzystanie ze Sklepu. 

§5. Wymagania techniczne potrzebne do korzystania ze Sklepu

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga:

a. Stałego dostępu do Internetu;

b. Prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługujących pliki Cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,;

c. Włączone funkcje JavaScript oraz Pliki Cookies;

d. Aktywnej i prawidłowo skonfigurowanej skrzynki e-mail;

e. Prędkości łącza nie niższej niż 512 kb

2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do szkolenia Kupującego z korzystania ze Sklepu. Kupujący jest zobowiązany zrobić to samodzielnie, korzystając z zakładki „POMOC” lub intuicyjnie. Zawarte tam informacje nie są częścią regulaminu, a są jedynie instrukcjami, jak korzystać ze Sklepu.

3. Kupujący jest świadomy, że korzystanie z dodatkowego oprogramowania jak AdblockPlus lub Flashblock może spowodować problemy z prawidłowym działaniem lub całkowicie go zakłócić.

§6. Szczegółowe zasady dotyczące Produktów

1. Nie bierzemy odpowiedzialności za uniemożliwienie dostępu, zablokowanie, czy wyczyszczenie (wyzerowanie) konta, lub kont na które została zakupiona wirtualna waluta, w szczególności Coinsów do gry FIFA zakupionych w Sklepie. Takie zażalenia Kupujący powinien składać do właściciela Gry lub jej wydawcy. Kupującemu nie przysługuje żadna rekompensata. Nie zwracamy pieniędzy nawet jeśli Produkty nie mogą być przez Ciebie użyte, w szczególności ze względu na złamanie zasad Gry lub błąd właściciela Gry lub jej wydawcy.

2. Akceptujesz, że jesteś świadom, że zakup Produktów może wiązać się otrzymaniem ostrzeżenia od właściciela Gry lub jej wydawcy, wyczyszczeniem Twojego konta lub jego zawieszenia, zablokowania dostępu do Twojego konta. Nie odpowiadamy za takie sytuacje.

3. Nie bierzemy odpowiedzialności za błąd właściciela Gry lub jej wydawcy, w szczególności możliwego wygaśnięcia konta lub jego zawieszenia spowodowanego korzystaniem z nielegalnie zdobytych przedmiotów.

4. Nie bierzemy odpowiedzialności za nadmierne używanie Produktów przez Kupującego.

§7. Zamówienia i dostawa

1. Zamówienia są realizowane w ciągu czasu podanego podczas składania zamówienia. Jeżeli dostawa produktu zajmuje więcej czasu niż było to podane, masz prawo do zwrotu pieniędzy, ale tylko jeśli Produkt nadal nie został dostarczony.

2. Nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania lub zaniedbania innego niż nasza umyślna wina, takie jak opóźnienia po stronie banku, operatorów płatności, operatorów komórkowych, operatorów numerów SMS Premium, błędów, niepoprawnego działania, bugów serwera lub platformy.

3. Zamówienie może być zrealizowane tylko, jeśli Kupujący zapłacił pełną kwotę.

4. Zastrzegamy sobie prawo do niewykonania Twojego zamówienia i zwrotu pieniędzy w przypadku nagłej zmiany sytuacji, której nie dało się przewidzieć. W takim wypadku zwrotu pieniędzy dokonamy w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Cię o braku możliwości wykonania zamówienia.

5. Nie bierzemy odpowiedzialności za Twoje błędy w momencie wykonywania płatności. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, skontaktuj się z operatorem płatności.

6. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania promocji i udzielania rabatów. Regulaminy promocji i rabatów będą dostępne za każdym razem w Sklepie. Zasady te mogą być zmieniane za każdym razem i powinny zależeć tylko od Sprzedawcy. Taka modyfikacja nie wymaga zmiany tego Regulaminu.

7. Zastrzegamy sobie prawo, by w celu przeprowadzenia umowy kupna-sprzedaży sprawdzić Twoją tożsamość oraz zdolność kredytową. W celu weryfikacji, mam prawo żądać od Ciebie dokumentu lub informacji potwierdzającej Twoją tożsamość oraz zdolność kredytową. Mamy prawo odmówić Ci dopełnienia umów, bez podawania przyczyny, szczególnie gdy weryfikacja nie została zakończona pozytywnie.

8. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy, bugi, nieodpowiednie działanie żadnych produktów, na które nie mamy wpływu. W przypadku niepoprawnego działania lub błędu serwerów EA lub operatorów płatności, wysyłka Produktu może się wydłużyć.

§8. Sposoby płatności

Możesz użyć następujących środków płatności:

I.    Przelew bankowy

II.    SMS Premium

III.    TPay.com

IV.    PayPal

V.    PaySafe Card

VI.    G2APay

VII.    PayByCall (Digital Virgo)

Nie bierzemy odpowiedzialności za zaniedbania banku, operatorów płatności, agentów płatności czy operatorów komórkowych.

§9. Zwroty

Jeżeli dostawa Produktu zajmuje więcej czasu niż wcześniej zadeklarowane, masz prawo do zwrotu pieniędzy, ale tylko jeśli produkt nadal nie został wysłany. Jednakże, w przypadku płatności poprzez PaySafeCard oraz poprzez SMS Premium, zwrot może zostać dokonany tylko na Twoje konto PayPal. W przypadku zwrotu, który nie był spowodowany naszą umyślną winą, z zwracanej kwoty odjęte powinny zostać opłaty na rzecz PaySafeCard lub SMS Premium. Pobieramy również opłatę w wysokości 25 eurocentów za transfer środków.

§10. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek działanie lub zaniedbanie Kupującego korzystającego ze Sklepu.

2. Sprzedawca nie jest zobowiązany, by sprawdzić czy działanie lub zaniedbanie dokonane przez Kupującego jest zgodne z prawem.

3. Kupujący jest w pełni odpowiedzialności za swoje działania i pomyłki podczas korzystania ze Sklepu.

4. Chyba że Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca jest zobowiązany do zadośćuczynienia szkody wobec Kupującego, która wynikała z ograniczonego dostępu lub braku dostępu, ale tylko jeśli była to umyślna wina Sprzedajawcy. To Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia dowodów, które to potwierdzają.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego powinna pokrywać tylko faktyczną szkodę i nie pokrywa utraty zysku (lucrum cessans) i jest ograniczona do sumy 100 (sto) euro.

6. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za żadne działania i szkody wynikające z:

a) Nie dostosowania się przez Kupującego do wymagań technicznych potrzebnych do korzystania z systemu IT używanego przez Sprzedawcę

b) Braku możliwości korzystania ze Sklepu, z powodu nie będącego w zasięgu Sprzedawcy

c) Sił wyższych, wojen, ataku terrorystycznego, pożaru i powodzi w serwerowni, ataku hackerskiego, awarii, powodów zależnych od dostawcy usług Internetowych, uszkodzenia lub błędu system lub urządzenia Kupującego, błędu w serwerowni, powodów zależnych od osób (dostawcy usług telekomunikacyjnych, hostingowych, banku, poczty, kuriera, e-mail, zarządcy domeny i podobnych usług, operatora płatności);

d) Niedozwolonego korzystania ze Sklepu przez Kupującego lub inną osobę

e) Szkodliwego lub łamiącego prawo zachowania lub zaniedbania użytkownika Internetu.

f) Z powodu oprogramowania innego niż Sklep (np. Microsoft Windows);

g) Odrzucenia wiadomości e-mail przez serwery inne niż serwery Sklepu, np. Z powodu filtrów, blokad lub błędu tychże systemów.

h) W innych wypadkach opisanych w tym Regulaminie

i) Wirusów i Trojanów;

7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za oznaczenie swoich wiadomości lub wiadomości Kupującego jako spam przez serwery e-mail, z których korzysta Kupujący albo Sprzedawca.

8. Sprzedawca ma prawo zarządzić przerwę techniczną w funkcjonowaniu Sklepu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego wiadomością, chyba że przerwa ta była niespodziewana lub nagła.

9. Sprzedawca ma prawo ograniczyć czasowo niektóre funkcje Sklepu, sprawić by były one aktywne tylko w niektórych godzinach lub wprowadzić ograniczenia co do nich, jeśli brak limitu mógłby ograniczyć stabilność Sklepu. Sprzedawcanie jest odpowiedzialnyza konsekwencje wyżej wymienionych działań.

10. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Kupującego wynikające z korzystania z niezabezpieczonego komputera lub niepoprawnie działającego oprogramowania antywirusowego. W szczególności za włamania do: systemu użytego przez Kupującego, jego poczty e-mail, hasła, nazwy użytkownika; dokonanego przez osobę trzecią lub wirusa na komputerze Kupującego.

§11. Reklamacje

1. Jeżeli według Ciebie zasady nie są przestrzegane przez Sprzedawcę lub jego działanie jest sprzeczne z Regulaminem, masz prawo złożyć reklamację korzystając z formularza kontaktowego. Twoja reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko, adres e-mail, dokładny opis sytuacji i oskarżenia.

2. Sprzedawca powinien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania tejże skargi. Brak odpowiedzi w tym czasie nie oznacza, że reklamacja została zaakceptowana przez Sprzedawcę.

§12. Przekazanie Sklepu

Sprzedawca ma prawo przenieść prawa i obowiązki zawarte w Regulaminie do osób trzecich, jak również wyznaczyć zadania dotyczące tych praw i obowiązków do osób trzecich. Może w szczególności sprzedać, ofiarować, wypożyczyć lub założyć przedsiębiorstwo. Sprzedawca informuje o takich zamiarach Kupującego komunikatem. W takim wypadku warunki zmiany Regulaminu powinny zostać wypełnione.

§13. Postanowienia końcowe

1. Załączniki do tego Regulaminu stanowią jego nieodłączną część. Są to:

Załącznik 1 – Polityki Prywatności;

2. Regulamin jest dostępny za darmo dla każdego Kupującego pod adresem: https://supercoinsy.pl/article/regulamin w takiej formie, by Kupujący, przed korzystaniem ze Sklepu lub w momencie rozpoczęcia korzystania z niego, był w stanie otrzymać, przywrócić i zachować (wykluczając sytuacje nadzwyczajne) treść Regulaminu, korzystając z systemu IT, którego używa. W razie wątpliwości co do znaczenia warunków Regulaminu, możesz skontaktować się ze Sprzedawcą.

3. Sprzedawca informuje Kupujących o planowanych zmianach w Regulaminie wiadomością 7 (siedem) dni przed dniem wprowadzenia zmian. Zmiany są akceptowane przez Kupujących i wchodzą w życie następnego dnia po tym okresie, chyba że Kupujący rozwiąże umowę. Wypowiedzenie umowy odbywa się wiadomością e-mail wysłaną na adres Sprzedawcy zawarty w zawiadomieniu. Poprawki nie dotyczą dokonanych, rozstrzygniętych i zrekompensowanych porozumień zawartych przed poprawką.

4. Prawo określające zasady korzystania ze Sklepu, umowy kupna-sprzedaży Produktów oraz podstaw prawnych między Kupującym a Sprzedawcą zawiera się w prawie Panamy.

5. Wszystkie spory między Kupującym a Sprzedawcą wynikające z korzystania ze Sklepu jak i umowy kupna-sprzedaży powinny zostać rozwiązane przez sąd Panamy lub inny sąd wyznaczony przez Sprzedawcę.

6. Regulamin wchodzi w życie 08.08.2016 r.

Additional Terms and Conditions; EULAs
When you use G2A Pay services provided by G2A.COM Limited (hereinafter referred to as the "G2A Pay services provider") to make a purchase on our website, responsibility over your purchase will first be transferred to G2A.COM Limited before it is delivered to you. G2A.COM is becoming Merchant of Record over your purchase. G2A Pay services provider assumes primary responsibility, with our assistance, for payment and payment related customer support. The terms between G2A Pay services provider and customers who utilize services of G2A Pay are governed by separate agreements which can be found under the link https://pay.g2a.com/terms-and-conditions and are not subject to the Terms on this website. 
In order to proceed the payment transaction, you temporary entrusts the G2A.COM with subject of the transaction, and G2A.COM takes responsibility for the product and for the transaction processing.
With respect to customers making purchases through G2A Pay services provider checkout, (i) the Privacy Policy of G2A Pay services provider shall apply to all payments and should be reviewed before making any purchase, and (ii) the G2A Pay services provider Refund Policy shall apply to all payments unless notice is expressly provided by the relevant supplier to buyers in advance. In addition the purchase of certain products may also require shoppers to agree to one or more End-User License Agreements (or "EULAs") that may include additional terms set by the product supplier rather than by Us or G2A Pay services provider. You will be bound by any EULA that you agree to.
You are responsible for any fees, taxes or other costs associated with the purchase and delivery of your items resulting from charges imposed by your relationship with payment services providers or the duties and taxes imposed by your local customs officials or other regulatory body.
 
For customer service inquiries or disputes, You may contact us by email at [email protected]
Questions related to payments made through G2A Pay services provider payment should be addressed to [email protected]. 
Where possible, we will work with you and/or any user selling on our website, to resolve any disputes arising from your purchase.

 

 

 

 

 

deliver
Sprawdź

Status swojego zamówienia lub zlecenia